W połowie marca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające nowe stawki częściowej odpłatności (dopłat) za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

Wzrost opłaty częściowej ponoszonej przez pacjenta - kuracjusza sanatorium, wynosi ok. 10%. Dodatkowo nowe przepisy nakładają na oddział NFZ konieczność uzasadnienia odmowy skierowania na leczenie sanatoryjne w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 40 poz. 330 z dnia 13.03.2009, którego tekst publikujemy poniżej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 marca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego


Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 274, poz. 2724, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O niepotwierdzeniu skierowania oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia świadczeniobiorcę wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania, nie później niż 30 dni od otrzymania wniosku. ";
2) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem standardu, o którym mowa w § 10, wynosi:

Lp. Poziom I sezon rozliczeniowy
(w złotych)
II sezon rozliczeniowy
(w złotych)
1. I a 25,00 31,50
b 20,00 28,50
2. II 19,00 25,50
3. III a 15,00 21,00
b 13,00 19,00
4. IV 11,00 15,00
5. V a 9,50 11,50
b 9,00 10,50
6. VI 8,00 9,00

3) w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w trybie stacjonarnym rozpoczyna się o godz. 10.00, a kończy o godz. 10.00 dnia następnego.".


§ 2.
Świadczeniobiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przebywają na leczeniu uzdrowiskowym, ponoszą częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu według odpłatności ustalonej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

§ 3.
Skierowania potwierdzone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność i nie wymagają dodatkowego potwierdzenia przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2009 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Zdrowia


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 22, poz. 120.
3)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 101, poz. 850, z 2006 r. Nr 94, poz. 655 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 466 i Nr 168, poz.1185.

Pytania i odpowiedzi

Wcześniejszy wyjazd do sanatorium ze zwrotów

Możliwość wykorzystania skierowań z tak zwanych „zwrotów”


Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium NFZ jest dość długi i może wynosić np. 2 lata od złożenia wniosku. Czasami jednak pacjent ma już potwierdzone skierowanie, a oczekuje jedynie na przydział, istnieje szansa na wcześniejszy wyjazd. W tym celu można skorzystać z tzw. zwrotów.

Więcej…

Nasze-sanatorium.pl wortal ludzi dbających o swoje zdrowie i sprawność fizyczną niezależnie od wieku. Znajdziesz tu informacje na takie tematy jak sanatorium, szpital uzdrowiskowy, ośrodek rehabilitacji i inne. Poznasz wymogi prawne wniosku i skierowania do sanatorium, opinie o sanatoriach, forum o sanatoriach. sanatorium szpital uzdrowiskowy senatorium uzdrowisko rehabilitacja wypoczynek rekreacja zdrowie leczenie uzdrowiskowe w sanatorium sanatoria w Polsce
© 2014-2023 GroogSoft Nasze-sanatorium.pl | Regulamin | Polityka prywatności | Ciasteczka | Zasady korzystania | Mapa strony
forum kuracjusza formalności sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe układ pokarmowy ZIP sanatoria dla dzieci karta parkingowa koszty sanatorium skierowanie do sanatorium prewencja ZUS 2020 czerniak Uczulenie Szczawnica-Zdrój kamina żółciowa kolejka do sanatorium