W połowie marca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające nowe stawki częściowej odpłatności (dopłat) za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

Wzrost opłaty częściowej ponoszonej przez pacjenta - kuracjusza sanatorium, wynosi ok. 10%. Dodatkowo nowe przepisy nakładają na oddział NFZ konieczność uzasadnienia odmowy skierowania na leczenie sanatoryjne w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 40 poz. 330 z dnia 13.03.2009, którego tekst publikujemy poniżej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 marca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego


Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 274, poz. 2724, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O niepotwierdzeniu skierowania oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia świadczeniobiorcę wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania, nie później niż 30 dni od otrzymania wniosku. ";
2) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem standardu, o którym mowa w § 10, wynosi:

Lp. Poziom I sezon rozliczeniowy
(w złotych)
II sezon rozliczeniowy
(w złotych)
1. I a 25,00 31,50
b 20,00 28,50
2. II 19,00 25,50
3. III a 15,00 21,00
b 13,00 19,00
4. IV 11,00 15,00
5. V a 9,50 11,50
b 9,00 10,50
6. VI 8,00 9,00

3) w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w trybie stacjonarnym rozpoczyna się o godz. 10.00, a kończy o godz. 10.00 dnia następnego.".


§ 2.
Świadczeniobiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przebywają na leczeniu uzdrowiskowym, ponoszą częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu według odpłatności ustalonej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

§ 3.
Skierowania potwierdzone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność i nie wymagają dodatkowego potwierdzenia przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2009 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Zdrowia


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 22, poz. 120.
3)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 101, poz. 850, z 2006 r. Nr 94, poz. 655 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 466 i Nr 168, poz.1185.

Pytania i odpowiedzi

Czy przysługuje zwolnienie na opiekę nad dzieckiem na czas pobytu w sanatorium?

Czy przysługuje zwolnienie na opiekę nad dzieckiem na czas pobytu w sanatorium?

Zwolnienie przysługuje jedynie na zasadach ogólnych. Tylko do lekarza prowadzącego dziecko należy decyzja o jego wystawieniu. Maksymalny wymiar takiego zwolnienia to 60 dni w roku kalendarzowym. Ważne jest to, że owe 60 dni przysługuje niezależnie od ilości dzieci w rodzinie. Jeśli więc chorują nam dzieci w różnych okresach, to łączny wymiar płatnego zwolnienia na opiekę na dziecko nie może przekroczyć 60 dni. Dodatkowo, jeśli zwolnienie będzie pobierane w części przez jednego z rodziców, a w części przez drugiego, to łączny wymiar zwolnienia dla obojga rodziców (opiekunów) również nie może przekroczyć 60 dni. Zwolnienie lekarskie z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem jest płatne w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku i przysługuje ono na dziecko do ukończenia 14 lat życia pod warunkiem, że we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innego domownika (babcia, dziadek) mogącego sprawować opiekę. Szczegółowe informacje znajdują się w pouczeniu widniejącym na dole wniosku o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15 (pobierz).
Zgodnie z deklaracją składaną na początku roku w zakładzie pracy, jednemu z rodziców przysługują również 2 dni zwolnienia opiekuńczego na dziecko do lat 14 płatnego w 100% podstawy wymiaru.
 

Kliknij tu i zobacz co o formalnościach związanych z wyjazdem do sanatorium piszą forumowicze.

Nasze-sanatorium.pl wortal ludzi dbających o swoje zdrowie i sprawność fizyczną niezależnie od wieku. Znajdziesz tu informacje na takie tematy jak sanatorium, szpital uzdrowiskowy, ośrodek rehabilitacji i inne. Poznasz wymogi prawne wniosku i skierowania do sanatorium, opinie o sanatoriach, forum o sanatoriach. sanatorium szpital uzdrowiskowy senatorium uzdrowisko rehabilitacja wypoczynek rekreacja zdrowie leczenie uzdrowiskowe w sanatorium sanatoria w Polsce
© 2014-2023 GroogSoft Nasze-sanatorium.pl | Regulamin | Polityka prywatności | Ciasteczka | Zasady korzystania | Mapa strony
skierowanie nfz opłaty za sanatorium zasiłek pielęgnacyjny przeglądarka skierowań sanatorium Szczwanica sanatoria ZUS 2018 kamica nerkowa ośrodki ZUS 2020 czerniak Oaza Reumatologia Krynica koszty dojazdu do sanatorium zapalenie płuc emeryt w sanatorium